Študentski svet

O nas


ŠTUDENTSKI SVET Evropske pravne fakultete

 

Strogo organizacijsko gledano je Študentski svet Evropske pravne fakultete organ fakultete in je zastopnik interesov študentov fakultete. Določen je z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom fakultete in s Poslovnikom študentskega sveta. V danem okvirju predstavlja in zastopa interese študentov, skrbi za njihovo dobrobit, obravnava in daje pristojnim organom fakultete mnenje o statutu fakultete, podaja mnenje glede vseh zadev, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov. Študentski svet Evropske pravne fakultete sestavlja do deset predstavnikov študentov, ki jih izvolijo študentje fakultete neposredno na volitvah, mandat izvoljenih članov študentskega sveta pa traja eno leto.

Vendar tisto, kar daje Študentskemu svetu Evropske pravne fakultete dodatno dimenzijo in vsebino je to, da neguje in skrbi za nenehen dialog med fakulteto in njenimi študenti. V danem kontekstu je torej primarno poslanstvo Študentskega sveta predvsem to, da skupaj z študenti Evropske pravne fakultete skozi dialog soustvarja kvalitetno in brezčasno akademijo, ki temelji na znanju, izkušnjah, medsebojni vpetosti in sodelovanju. Tekom tega procesa študenti tako pridobijo tudi nepogrešljive kompetence in znanja, ki jih v okvirju klasičnega študijskega procesa ne bi uspeli pridobiti. Tako ne samo, da študenti gradijo kvalitetnejšo fakulteto, temveč tudi fakulteta s tem gradi kvalitetnejše študente.

Poslanstvo Študentskega sveta Evropske pravne fakultete zatorej ni zgolj zastopanje interesov študentov in izvajanje interesnih dejavnosti, temveč predvsem soustvarjanje kvalitetne visokošolske institucije na katero bodo študenti lahko ponosni.

 

 

Vsem študentom/kam želimo uspešen študij in prijetno študentsko življenje!

Miha Istenič, predsednik ŠS EVRO-PF