NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

29. 3. 2016 | Novice

 

1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO?

POSTOPEK.

Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času predavanj. Na predlog nosilca predmeta lahko Dekan določi do dva izredna izpitna roka na posamezen letnik študija in lokacijo. Pri tem upošteva možnost izvedbe izrednega izpitnega roka. Izredni izpitni rok ne sme ovirati izvedbe študijskega procesa, to je predavanj in vaj. Vsak letnik ima na voljo 4 izredne roke (2 v Ljubljani in 2 v Novi Gorici). Rok se lahko razpiše na predlog študentov (minimalno 15). V primeru, da se študenti odločijo za izredni rok, spišejo prošnjo (glej vprašanje št.3) ter jo posredujejo študentskemu svetu. Za izredni rok je potrebno pridobiti podpise študentov, ki ga želijo (najmanj 15) ter se jih skupaj s prošnjo posreduje študentskemu svetu.

 

2. IZREDNI IZPITNI ROKI ZA IZBIRNE PREDMETE 3.LETNIKOV DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

(1) Za izbirne predmete 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Pravo se v mesecu aprilu lahko razpiše izredni izpitni rok pod pogojem, da so bila predavanja posameznega predmeta v celoti izvedena pred razpisom izrednega izpitnega roka

2) Izredni izpitni rok iz tega člena ne vpliva na pravice iz 202. člena tega pravilnika.

3. KAKO SPISATI PROŠNJO IN KAJ NAJ VSEBUJE

PRIMER PROŠNJE ZA IZREDNI IZPITNI ROK

 

POŠILJATELJ                                                                                                     KRAJ IN DATUM

Evropska pravna fakulteta Delpinova ulica 18 b

 

Zadeva: Predlog za razpis izrednega roka pri predmetu _____________

Spoštovani!

RAZLOG ZA RAZPIS ROKA, PREDLOG DATUMA TER LOKACIJE, PRIBLIŽNO ŠTEVILO ŠTUDENTOV

S spoštovanjem.

                                                                                                                                                 podpis

Pri navajanju razlogov bodite izčrpni ter se zavedajte, da če na izredni rok ne bo prijavljenih dovolj študentov, si fakulteta pridržuje pravico do ne izvedbe roka (razpis izpitnega roka stane). Poleg prošnje morate priložiti tudi podpise zainteresiranih študentov.

4. PRIJAVA IN ODJAVA OD IZPITNEGA ROKA

212. člen (rok za prijavo) (1) Zadnji dan za prijavo k izpitu je sedem dni pred razpisanim datumom za opravljanje izpita. V rok za prijavo se šteje tudi dan izpita. 2) V primeru okvare študentskega informacijskega sistema se študent k izpitu prijavi preko obrazca za prijavo na izpit, ki jo preko elektronske pošte pošlje v Referat. POŠILJATELJ Evropska pravna fakulteta Delpinova ulica 18 b 5000 Nova Gorica RAZLOG ZA RAZPIS ROKA, PREDLOG DATUMA TER LOKACIJE, PRIBLIŽNO ŠTEVILO ŠTUDENTOV 214. člen (rok za odjavo) (1) Zadnji dan za odjavo prijave na izpit je štiri dni pred razpisanim datumom za opravljanje izpita. Študent se odjavi preko študentskega informacijskega sistema, izjemoma pa pisno preko Referata. V rok za odjavo se šteje tudi dan izpita. (2) Študent, ki je izgubil status, ki opravlja morebitne diferencialne predmete, ki ponovno opravlja izpit zaradi izboljšanja ocene ter tisti, ki mora poravnati stroške četrtega in vseh nadaljnjih pristopov se mora v primeru, da izpita, na katerega se je prijavil ne bo opravljal, račun pa je že plačal, odjaviti štiri dni pred izpitnim rokom preko elektronske pošte, faksa ali osebno v Referatu. V kolikor se študent od izpita ne odjavi pravočasno, mu plačilo izpita zapade, razen če izpolnjuje pogoje iz 215. člena tega pravilnika. Za odjavo mora študent v Referat dostaviti potrdilo o plačilu, na kar Referat uredi odjavo, izda dobropis in uredi vračilo plačanega zneska. (3) V primeru okvare študentskega informacijskega sistema mora študent odjavo od izpita nemudoma sporočiti preko elektronske pošte v Referat.

5. ODSTOP ALI NEUDELEŽBA NA IZPITU

(1) V primeru, da študent ne pride na izpit, pa se od izpita ni odjavil v predpisanem roku, se mu izpitni rok upošteva, v zapisnik o opravljanju izpita se vpiše NP (ni pristopil). (2) Če študent zaradi opravičljivih razlogov ne pristopi k izpitu in se od izpita pravočasno ne odjavi, mora v Referat najkasneje v roku osmih dni po razpisanem izpitnem roku, na katerega je bil prijavljen, vendar se ga ni udeležil, posredovati pisna dokazila, sicer se šteje, da na izpit ni pristopil. (3) V primeru, da gre za študenta, ki je izgubil status, ki opravlja morebitne diferencialne predmete, ki ponovno opravlja izpit zaradi izboljšanja ocene, ali mora poravnati stroške četrtega in vseh nadaljnjih pristopov mora poleg dokazila o izpolnjevanju opravičljivih razlogov za naknadno odjavo od izpita v Referat dostaviti tudi potrdilo o plačilu izpita, na kar Referat uredi odjavo, izda dobropis in uredi vračilo vplačanega zneska. (4) Kot opravičljiv razlog se šteje zadržanost, utemeljena z ustreznim potrdilom, kot je npr. zdravniško potrdilo, potrdilo o službeni zadržanosti ali o zadržanosti zaradi smrti v družini.

6. PREDČASNO OPRAVLJANJE IZPITOV ZA VIŠJI LETNIK

(1) Študent (dodiplomskega študija – I. stopnja), ki je v tekočem študijskem letu opravil vse študijske obveznosti za predhodni letnik (60 KT) ter najmanj polovico študijskih obveznosti za tekoči letnik (najmanj 30 KT), lahko opravlja izpite iz predmetov višjega letnika na podlagi pozitivnega sklepa Študijske komisije. (2) Študent (dodiplomskega študija – I. stopnja) lahko, na podlagi pozitivne sklep Študijske komisije, opravlja izpite iz predmetov višjega letnika, tudi v primeru ko ne izpolnjuje kriterijev iz prejšnjega odstavka, če je v tekočem študijskem letu opravil obveznosti za predhodni in tekoči letnik v vrednosti najmanj 90 KT ter mu za izpolnitev vseh obveznostih iz predhodnega letnika primanjkujejo le opravljene seminarske naloge. (3) Študent (podiplomskega študija – II. stopnja), ki je v tekočem študijskem letu opravil najmanj 38 KT ter morebitne diferencialne izpite, lahko opravlja izpite iz predmetov višjega letnika na podlagi pozitivnega sklepa Študijske komisije. (4) Študent (podiplomskega študija – Pravo III. stopnja), ki je v tekočem študijskem letu opravil vse študijske obveznosti za prvi letnik (60 KT), lahko opravlja izpite iz predmetov višjega letnika na podlagi pozitivnega sklepa Študijske komisije. (5) Študent (podiplomskega študija – Pravo in managementa nepremičnin III. stopnja), ki je v tekočem študijskem letu opravil študijske obveznosti za prvi letnik v višini 42 KT, lahko opravlja izpite iz predmetov višjega letnika na podlagi pozitivnega sklepa Študijske komisije. (6) Študent (podiplomskega študija – Pravo in managementa nepremičnin III. stopnja), ki je v tekočem študijskem letu opravil vse študijske obveznosti za prvi in drugi letnik (120 KT), lahko opravlja izpite iz predmetov višjega letnika na podlagi pozitivnega sklepa Študijske komisije. (7) Študentom rednega študija se odobri brezplačno predčasno opravljanje izpita višjega letnika, razen v primeru z izpitom nastalih dodatnih stroškov, ki jih v tem primeru krije študent. Študenti izrednega študija izpite višjega letnika opravljajo kot študenti brez statusa, plačani znesek izpita se jim prizna ob vpisu v višji letnik. (8) Študentom brez statusa se odobri opravljanje izpita za predmet, ki je predviden v višjem letniku. V tem primeru študent plača vrednost predmeta na podlagi KT. Vplačani znesek se mu prizna ob vpisu v višji letnik. Plačilo se prizna študentom izrednega študija. Študentom, ki so vpisani na koncesioniranih programih, se vplačani znesek ob vpisu v višji letnik ne prizna.

7. ROK ZA POPRAVO IZPITOV

190.člen (3) Ocenjevalec izpita je dolžan najkasneje v petnajstih dni od dneva opravljanja izpita, če gre za posamičen izpit, v primerih skupinskega ali kombiniranega izpita pa najkasneje v 20 dneh od dneva opravljanja zadnjega ali zadnjega dela izpita Referatu posredovati izpitne ocene in rešene izpitne naloge. Referat izpitne ocene vnese v bazo podatkov, ki so vidni tudi v študentovem e- indeksu. Izpitne ocene v bazo podatkov lahko vnese tudi nosilec predmeta. (4) V kolikor profesor izpitnih nalog, ki so mu bile poslane po pošti ne dvigne in se le-te vrnejo na Fakulteto, se rešene izpitne pole pošlje alternativnemu ocenjevalcu. Slednji rezultate izpitov poda v potrditev Študijski komisiji.

8. VPOGLED V IZPITNO POLO

190.člen (5) Študent ima pravico vpogleda v svoj ocenjeni pisni izdelek in dobiti pojasnilo o doseženem rezultatu. Pravico vpogleda v pisni izdelek lahko zahteva v roku 15 dni od objave izpitne ocene, v času pogovornih ur ali v posebej določenem terminu.